Ψηφιακή Πλατφόρμα Δοκιμασίας Επάρκειας

ΣΚΟΠΟΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

H παρούσα πλατφόρμα δημιουργήθηκε για την εξ αποστάσεως διεξαγωγή των εξετάσεων δοκιμασίας επάρκειας του άρθρου 17 Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013), εξεταστικής περιόδου Απριλίου 2021, οι οποίες αφορούν: α) πτυχιούχους Νομικής Σχολής Πανεπιστημίων της αλλοδαπής που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν άσκηση στην Ελλάδα και β) Δικηγόρους κρατών-μελών της Ε.Ε που επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του δικηγόρου στην Ελλάδα.

 

Η δοκιμασία επάρκειας διενεργείται για πρώτη φορά εξ αποστάσεως, βάσει της ΥΑ 12699οικ/2021 του Υπουργού Δικαιοσύνης, λόγω αδυναμίας διεξαγωγής της κατά την εξεταστική περίοδο Απριλίου 2021 με φυσική παρουσία των εξεταζομένων, εξαιτίας των εκτάκτων συνθηκών της πανδημίας του COVID 19.

Ανακοινώσεις